Index of /GRUPA LENOVSKA/Nikola Yankov v Kopenhagen -1991